Tek Kullanımlık Koruyucu Takviyeli Önlük Alımı

Tek Kullanımlık Koruyucu Takviyeli Önlük Alımı

Eğitim Ve Araştırma Hastanesi- Aksaray Üniversitesi Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Tek Kullanımlık Koruyucu Takviyeli Önlük Alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19 Uncu Maddesine Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.  İhaleye İlişkin Ayrıntılı Bilgiler Aşağıda Yer Almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2020/268095

1-İdarenin

A) Adresi: Yeni Sanayi Mahallesi 92. Tacin Caddesi No:1 68200 Aksaray Merkez/Aksaray

B) Telefon Ve Faks Numarası: 3825022000 - 3825022029

C) Elektronik Posta Adresi: Aksaraydhst5@Saglik.Gov.Tr

Ç) İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi (Varsa): Https://Ekap.Kik.Gov.Tr/Ekap/

2-İhale Konusu Malın

A) Niteliği, Türü Ve Miktarı: 15000 Adet Tek Kullanımlık Koruyucu Takviyeli Önlük Alımı İhalesi

Ayrıntılı Bilgiye Ekap’ta Yer Alan İhale Dokümanı İçinde Bulunan İdari Şartnameden Ulaşılabilir.

B) Teslim Yeri: Aksaray Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Sarf Malzeme Deposu

C) Teslim Tarihi            : Yüklenici Malı İdarenin Siparişi Doğrultusunda Teslim Edecektir. Acil İhtiyaç Durumunda Siparişlerin Yazılı Olması Şartı Aranmaz. Telefon, Faks Veya Email Yoluyla Yapılan Siparişler En Geç 10(On)İş Günü İçerisinde İlgili Depoya Teslim Edilecektir. Yüklenici Kendi İsteği Doğrultusunda İdarenin Talebi Olmadan Mal Teslim Edemez Ve Hafta İçi Mesai Saatleri Haricinde De Malzeme Teslimi Yapamaz.

3- İhalenin

A) Yapılacağı Yer: Sanayi Mahallesi 92. Tacin Caddesi No:1 68200 - Aksaray Merkez / Aksaray" Aksaray Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi"

B) Tarihi Ve Saati: 08.06.2020 - 10:00

4. İhaleye Katılabilme Şartları Ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:

4.1. İhaleye Katılma Şartları Ve İstenilen Belgeler:

4.1.2. Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren İmza Beyannamesi Veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek Kişi Olması Halinde, Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel Kişi Olması Halinde, İlgisine Göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri Veya Kurucuları İle Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki Görevlileri Belirten Son Durumu Gösterir  Ticaret Sicil Gazetesi, Bu Bilgilerin Tamamının Bir Ticaret Sicil Gazetesinde Bulunmaması Halinde, Bu Bilgilerin Tümünü Göstermek Üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri Veya Bu Hususları Gösteren Belgeler İle Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

4.1.3. Şekli Ve İçeriği İdari Şartnamede Belirlenen Teklif Mektubu.

4.1.4. Şekli Ve İçeriği İdari Şartnamede Belirlenen Geçici Teminat.

4.1.5 İhale Konusu Alımın Tamamı Veya Bir Kısmı Alt Yüklenicilere Yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik Ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler Ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:

İdare Tarafından Ekonomik Ve Mali Yeterliğe İlişkin Kriter Belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki Ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler Ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda İlişkin Belgeler:

Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Kapsamındaki Ürünlerin Veya Cihazların Satın Alımlarında, Aday Veya İsteklilerin Ürün Takip Sistemi (Üts) Ye Kaydının Aranması Zorunludur. Aday Veya İsteklilerin, Teklif Edilen Ürünün İmalatçı Veya İthalatçısı (Tedarikçi Firma) Olmadığı Durumlarda, Ürünün Tedarikçi Firmasının Bayii Olduğuna Dair Üts Kaydı Aranacaktır.

Not : Aday Veya İsteklilerden Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerinin Öngördüğü Belgeleri (Ce/Ec Sertifikaları, Uygunluk Beyanı) İbraz Etmeleri İstenmeyecektir. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Kapsamında Olmayan Ürünler İçin Üts Kaydı Aranmayacaktır.

4.3.2. Tedarik Edilecek Malların Numuneleri, Katalogları, Fotoğrafları İle Teknik Şartnameye Cevapları Ve Açıklamaları İçeren Doküman:

İstekliler En Az 1 Adet Numune Teslim Edecektir. Numunesi Getirilmeyen Kalemin Teklifi Değerlendirme Dışı Kalacaktır.

5.Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Sadece Fiyat Esasına Göre Belirlenecektir.

6. Bu İhaleye Sadece Yerli İstekliler Katılabilecek Olup Yerli Malı Teklif Eden Yerli İstekliye İhalenin Tamamında % 15 (Yüzde On Beş) Oranında Fiyat Avantajı Uygulanacaktır.

7. İhale Dokümanının Görülmesi:

7.1. İhale Dokümanı, İdarenin Adresinde Görülebilir.

7.2. İhaleye Teklif Verecek Olanların İhale Dokümanını Ekap Üzerinden E-İmza Kullanarak İndirmeleri Zorunludur.

8. Teklifler, İhale Tarih Ve Saatine Kadar Sanayi Mahallesi 92. Tacin Caddesi No:1 68200 - Aksaray Merkez / Aksaray "Aksaray Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi" Adresine Elden Teslim Edilebileceği Gibi, Aynı Adrese İadeli Taahhütlü Posta Vasıtasıyla Da Gönderilebilir.

9. İstekliler Tekliflerini, Mal Kalem-Kalemleri İçin Teklif Birim Fiyatlar Üzerinden Vereceklerdir. İhale Sonucu, Üzerine İhale Yapılan İstekliyle Her Bir Mal Kalemi Miktarı İle Bu Mal Kalemleri İçin Teklif Edilen Birim Fiyatların Çarpımı Sonucu Bulunan Toplam Bedel Üzerinden Birim Fiyat Sözleşme İmzalanacaktır.

Bu İhalede, İşin Tamamı İçin Teklif Verilecektir.

10. İstekliler Teklif Ettikleri Bedelin %3’ünden Az Olmamak Üzere Kendi Belirleyecekleri Tutarda Geçici Teminat Vereceklerdir.

11. Verilen Tekliflerin Geçerlilik Süresi, İhale Tarihinden İtibaren 60 (Altmış) Takvim Günüdür.

12. Konsorsiyum Olarak İhaleye Teklif Verilemez.

13. Bu İhalede Elektronik Eksiltme Yapılmayacaktır.

14.Diğer Hususlar:

İhale, Kanunun 38 İnci Maddesinde Öngörülen Açıklama İstenmeksizin Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Üzerinde Bırakılacaktır.

 

banner487

 
Evde Pişirdim Aksaray Ev Yemekleri Ev Yemekleri Aksaray Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon Albatros Global tedarikçi portalı