Sosyal Yardım Amaçlı Alışveriş Çeki Satın Alınacaktır

Sosyal Yardım Amaçlı Alışveriş Çeki Satın Alınacaktır

Aksaray Belediyesi Kültür Ve Sosyalişleri Müdürlüğü

Sosyal Yardım Amaçlı Alışveriş Çeki Alımı Alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19 Uncu Maddesine Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.  İhaleye İlişkin Ayrıntılı Bilgiler Aşağıda Yer Almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2020/125885

1-İdarenin

A) Adresi: Mehmet Altınsoy Bankalar 58 68100 Aksaray Merkez/Aksaray

B) Telefon Ve Faks Numarası: 3822135492 - 3822136884

C) Elektronik Posta Adresi: Kultur@Aksaray.Bel.Tr

Ç) İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi (Varsa): Https://Ekap.Kik.Gov.Tr/Ekap/

2-İhale Konusu Malın

A) Niteliği, Türü Ve Miktarı: 1.200 Adet 250,00 Tl Lik Ve 6.000 Adet 100,00 Tl Lik Alışveriş Çeki Alımıdır.

Ayrıntılı Bilgiye Ekap’ta Yer Alan İhale Dokümanı İçinde Bulunan İdari Şartnameden Ulaşılabilir.

B) Teslim Yeri  : Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

C) Teslim Tarihi            : Sözleşme İmzalanmasına Müteakip 5 İçinde Çekler Teslim Edilecektir.

3- İhalenin

A) Yapılacağı Yer: Aksaray Belediyesi Belediye Meclis Salonu

B) Tarihi Ve Saati: 31.03.2020 - 14:00

4. İhaleye Katılabilme Şartları Ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:

4.1. İhaleye Katılma Şartları Ve İstenilen Belgeler:

4.1.2. Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren İmza Beyannamesi Veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek Kişi Olması Halinde, Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel Kişi Olması Halinde, İlgisine Göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri Veya Kurucuları İle Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki Görevlileri Belirten Son Durumu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu Bilgilerin Tamamının Bir Ticaret Sicil Gazetesinde Bulunmaması Halinde, Bu Bilgilerin Tümünü Göstermek Üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri Veya Bu Hususları Gösteren Belgeler İle Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

4.1.3. Şekli Ve İçeriği İdari Şartnamede Belirlenen Teklif Mektubu.

4.1.4. Şekli Ve İçeriği İdari Şartnamede Belirlenen Geçici Teminat.

4.1.5 İhale Konusu Alımın Tamamı Veya Bir Kısmı Alt Yüklenicilere Yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik Ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler Ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:

İdare Tarafından Ekonomik Ve Mali Yeterliğe İlişkin Kriter Belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki Ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler Ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:

İdare Tarafından Mesleki Ve Teknik Yeterliğe İlişkin Kriter Belirtilmemiştir.

5.Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Sadece Fiyat Esasına Göre Belirlenecektir.

6. İhaleye Sadece Yerli İstekliler Katılabilecektir.

7. İhale Dokümanının Görülmesi:

7.1. İhale Dokümanı, İdarenin Adresinde Görülebilir.

7.2. İhaleye Teklif Verecek Olanların İhale Dokümanını Ekap Üzerinden E-İmza Kullanarak İndirmeleri Zorunludur.

8. Teklifler, İhale Tarih Ve Saatine Kadar Aksaray Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürülüğü - Dere Mah. Dere Cad. Tarihi Paşa Hamamı Yanı No:25 Aksaray Adresine Elden Teslim Edilebileceği Gibi, Aynı Adrese İadeli Taahhütlü Posta Vasıtasıyla Da Gönderilebilir.

9. İstekliler Tekliflerini, Mal Kalem-Kalemleri İçin Teklif Birim Fiyatlar Üzerinden Vereceklerdir. İhale Sonucu, Üzerine İhale Yapılan İstekliyle Her Bir Mal Kalemi Miktarı İle Bu Mal Kalemleri İçin Teklif Edilen Birim Fiyatların Çarpımı Sonucu Bulunan Toplam Bedel Üzerinden Birim Fiyat Sözleşme İmzalanacaktır.

Bu İhalede, İşin Tamamı İçin Teklif Verilecektir.

10. İstekliler Teklif Ettikleri Bedelin %3’ünden Az Olmamak Üzere Kendi Belirleyecekleri Tutarda Geçici Teminat Vereceklerdir.

11. Verilen Tekliflerin Geçerlilik Süresi, İhale Tarihinden İtibaren 120 (Yüz Yirmi) Takvim Günüdür.

12. Konsorsiyum Olarak İhaleye Teklif Verilemez.

13. Bu İhalede Elektronik Eksiltme Yapılmayacaktır.

14.Diğer Hususlar:

İhale, Kanunun 38 İnci Maddesinde Öngörülen Açıklama İstenmeksizin Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Üzerinde Bırakılacaktır.

 

banner487

 
Evde Pişirdim Aksaray Ev Yemekleri Ev Yemekleri Aksaray Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon Albatros Global tedarikçi portalı