İhale İlanı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

İhale İlanı

KOÇAŞ Tarım İşletmesi Müdürlüğünden

1- Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünce 2019 yılı çalışma dönemi içerisinde 5.834 Dekar, Arpa (sulu ) ve 912 Dekar Tohumluk fiğ (Sulu), olmak üzere toplam 6.746 dekar ekilişin biçerdöverle hasat edilmesi ve 3.042 Ton Mahsulün nakliye işi yaptırılacaktır.

2- İhale, 08.05.2019 günü saat 14.30’te Alım- Satım ve İhale Komisyonu huzurunda kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır. Teklif mektuplarının en geç ihale saatine kadar İşletmemizin Genel Evrak servisine teslim edilmesi şarttır. İhaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ihale 15.05.2019 tarihinde aynı şartlarda tekrar edilecektir.

3- İstekliler, teklif ettikleri bedelin% 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen toplam bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle, % 6 oranında kesin teminat alınır.

4- İhaleye katılacak istekliler, geçici teminatlarını işletmemiz veznesine veya İşletmenin T.C Ziraat Bankası, Aksaray İli şubesi TR 69 0001 0000 26 0599 4378 5257 nolu hesabına yatırarak alacakları makbuzu komisyona ibraz etmek zorundadır.7.000 TL’ nin üzerindeki nakit teminatlar belirtilen banka hesabına yatırılacaktır.

5- İhalenin yapılacağı Adres: Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü / AKSARAY olup, ihale şartnamesi İşletmemizden temin edilebilir. Ayrıca telefon ve faks aracılığı ile ayrıntılı bilgi alınabilir. Telefon: 0382 233 25 00 – 233 25 01 Faks: 0382 233 25 03-233 25 10

6- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. İlan olunur.

 

 

 

 

 

banner487

banner487

 
Evde Pişirdim Aksaray Ev Yemekleri Ev Yemekleri Aksaray Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon