Etüd Proje Hizmeti Alınacaktır

Etüd Proje Hizmeti Alınacaktır

Yükseköğretim Kurumları Aksaray Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı

"Okçuluk Sporunda Kullanılan Olimpik Yay Geliştirilmesi, İmalatı, Sertifikasyonu Ve Pazarlaması" Fizibilite Hizmet Alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 21 İnci Maddesinin F Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilecektir. İhaleye İlişkin Ayrıntılı Bilgiler Aşağıda Yer Almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2020/22346

1-İdarenin

A) Adresi: Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Kampüsü Bahçesaray Mah. Adana Cad. No:23 68100 Merkez/Aksaray

B) Telefon Ve Faks Numarası: 3822883081 - 3822883099

C) Elektronik Posta Adresi: İmidihale@Aksaray.Edu.Tr

Ç) İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi: Https://Ekap.Kik.Gov.Tr/Ekap/

2-İhale Konusu Hizmetin

A) Niteliği, Türü Ve Miktarı: 1 Adet Fizibilite Hizmet Alımı

Ayrıntılı Bilgiye Ekap’ta Yer Alan İhale Dokümanı İçinde Bulunan İdari Şartnameden Ulaşılabilir.

B) Yapılacağı Yer: Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu Bahçesaray Mah. Adana Cad. No:23 Aksaray

C) Süresi: İşe Başlama Tarihinden İtibaren 120(Yüz Yirmi) Gündür

3- İhalenin

A) Yapılacağı Yer: Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu Bahçesaray Mah. Adana Cad. No:23 Aksaray

B) Tarihi Ve Saati: 03.02.2020 - 14:00

4. İhaleye Katılabilme Şartları Ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:

4.1. İhaleye Katılma Şartları Ve İstenilen Belgeler:

4.1.2. Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren İmza Beyannamesi Veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek Kişi Olması Halinde, Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel Kişi Olması Halinde, İlgisine Göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri Veya Kurucuları İle Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki Görevlileri Belirten Son Durumu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu Bilgilerin Tamamının Bir Ticaret Sicil Gazetesinde Bulunmaması Halinde, Bu Bilgilerin Tümünü Göstermek Üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri Veya Bu Hususları Gösteren Belgeler İle Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

4.1.3. Şekli Ve İçeriği İdari Şartnamede Belirlenen Teklif Mektubu.

4.1.4. Şekli Ve İçeriği İdari Şartnamede Belirlenen Geçici Teminat.

4.1.5 İhale Konusu İşin Tamamı Veya Bir Kısmı Alt Yüklenicilere Yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel Kişi Tarafından İş Deneyimini Göstermek Üzere Sunulan Belgenin, Tüzel Kişiliğin Yarısından Fazla Hissesine Sahip Ortağına Ait Olması Halinde, Ticaret Ve Sanayi Odası/Ticaret Odası Bünyesinde Bulunan Ticaret Sicil Memurlukları Veya Yeminli Mali Müşavir Ya Da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Tarafından İlk İlan Tarihinden Sonra Düzenlenen Ve Düzenlendiği Tarihten Geriye Doğru Son Bir Yıldır Kesintisiz Olarak Bu Şartın Korunduğunu Gösteren, Standart Forma Uygun Belge,

4.2. Ekonomik Ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler Ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:

İdare Tarafından Ekonomik Ve Mali Yeterliğe İlişkin Kriter Belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki Ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler Ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:

4.3.1. İş Deneyimini Gösteren Belgeler:

Son Beş Yıl İçinde Bedel İçeren Bir Sözleşme Kapsamında Kabul İşlemleri Tamamlanan Ve Teklif Edilen Bedelin % 50 Oranından Az Olmamak Üzere, İhale Konusu İş Veya Benzer İşlere İlişkin İş Deneyimini Gösteren Belgeler Veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi.

4.4. Bu İhalede Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler:

4.4.1.

Kamu Veya Özel Sektörde Yapılan Her Türlü Fizibilite Hizmeti İşleri,Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

5. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Sadece Fiyat Esasına Göre Belirlenecektir.

6. İhaleye Sadece Yerli İstekliler Katılabilecektir.

7. İhale Dokümanının Görülmesi:

7.1. İhale Dokümanı, İdarenin Adresinde Görülebilir.

7.2. İhaleye Teklif Verecek Olanların İhale Dokümanını Ekap Üzerinden E-İmza Kullanarak İndirmeleri Zorunludur.

8. Teklifler, İhale Tarih Ve Saatine Kadar Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Birimi Adresine Elden Teslim Edilebileceği Gibi, Aynı Adrese İadeli Taahhütlü Posta Vasıtasıyla Da Gönderilebilir.

9. İstekliler Tekliflerini, Birim Fiyatlar Üzerinden Vereceklerdir. İhale Sonucu Üzerine İhale Yapılan İstekliyle, Her Bir İş Kaleminin Miktarı İle Bu İş Kalemleri İçin Teklif Edilen Birim Fiyatların Çarpımı Sonucu Bulunan Toplam Bedel Üzerinden Birim Fiyat Sözleşme İmzalanacaktır.

Bu İhalede, İşin Tamamı İçin Teklif Verilecektir.

10. İstekliler Teklif Ettikleri Bedelin %3'ünden Az Olmamak Üzere Kendi Belirleyecekleri Tutarda Geçici Teminat Vereceklerdir.

11. Verilen Tekliflerin Geçerlilik Süresi, İhale Tarihinden İtibaren En Az 120 (Yüz Yirmi) Takvim Günüdür.

12. Konsorsiyum Olarak İhaleye Teklif Verilemez.

13. Diğer Hususlar:

İhale, Kanunun 38 İnci Maddesinde Öngörülen Açıklama İstenmeksizin Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Üzerinde Bırakılacaktır.

banner487

 
Evde Pişirdim Aksaray Ev Yemekleri Ev Yemekleri Aksaray Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon Albatros Global tedarikçi portalı