Bina İnşaatı Yaptırılacaktır

Bina İnşaatı Yaptırılacaktır

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Aksaray Cumhuriyet Sağlıklı Yaşam Merkezi Yapım İşi Yapım İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19 Uncu Maddesine Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.  İhaleye İlişkin Ayrıntılı Bilgiler Aşağıda Yer Almaktadır.

İhale Kayıt Numarası: 2020/141638

1-İdarenin

A) Adresi: Çerdıgın Mahallesı Necıp Fazıl Kısakürek Caddesı 4 68100 Merkez Aksaray Merkez/Aksaray

B) Telefon Ve Faks Numarası: 3822130122 - 3822136862

C) Elektronik Posta Adresi: Aksaray@Saglik.Gov.Tr

Ç) İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi: Https://Ekap.Kik.Gov.Tr/Ekap/

2-İhale Konusu Yapım İşinin

A) Niteliği, Türü Ve Miktarı: 1 Adet Anahtar Teslim Götürü Bedel Üstyapı Yapım İşi- (Aksaray Cumhuriyet Sağlıklı Yaşam Merkezi Yapım İşi)

Ayrıntılı Bilgiye Ekap’ta Yer Alan İhale Dokümanı İçinde Bulunan İdari Şartnameden Ulaşılabilir.

B) Yapılacağı Yer: Zafer Mahallesi 4994 Ada 2 No'lu Parsel Aksaray/Merkez

C) İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin İmzalandığı Tarihten İtibaren 15 Gün İçinde Yer Teslimi Yapılarak İşe Başlanacaktır.

Ç) İşin Süresi: Yer Tesliminden İtibaren 420 (Dört Yüz Yirmi) Takvim Günüdür.

3- İhalenin

A) Yapılacağı Yer: Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

B) Tarihi Ve Saati: 15.04.2020 - 14:00

4. İhaleye Katılabilme Şartları Ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:

4.1. İhaleye Katılma Şartları Ve İstenilen Belgeler:

4.1.2. Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren İmza Beyannamesi Veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek Kişi Olması Halinde, Noter Tasdikli İmza Beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel Kişi Olması Halinde, İlgisine Göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri Veya Kurucuları İle Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki Görevlileri Belirten Son Durumu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu Bilgilerin Tamamının Bir Ticaret Sicil Gazetesinde Bulunmaması Halinde, Bu Bilgilerin Tümünü Göstermek Üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri Veya Bu Hususları Gösteren Belgeler İle Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

4.1.3. Şekli Ve İçeriği İdari Şartnamede Belirlenen Teklif Mektubu.

4.1.4. Şekli Ve İçeriği İdari Şartnamede Belirlenen Geçici Teminat.

4.1.5ihale Konusu İşte İdarenin Onayı İle Alt Yüklenici Çalıştırılabilir. Ancak İşin Tamamı Alt Yüklenicilere Yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel Kişi Tarafından İş Deneyimi Göstermek Üzere Sunulan Belgenin, Tüzel Kişiliğin Yarısından Fazla Hissesine Sahip Ortağına Ait Olması Halinde, Ticaret Ve Sanayi Odası/Ticaret Odası Bünyesinde Bulunan Ticaret Sicil Memurlukları Veya Yeminli Mali Müşavir Ya Da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Tarafından İlk İlan Tarihinden Sonra Düzenlenen Ve Düzenlendiği Tarihten Geriye Doğru Son Bir Yıldır Kesintisiz Olarak Bu Şartın Korunduğunu Gösteren Belge.

4.2. Ekonomik Ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler Ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:

4.2.1. İsteklinin İhalenin Yapıldığı Yıldan Önceki Yıla Ait Yıl Sonu Bilançosu Veya Eşdeğer Belgeleri:

İsteklinin İhalenin Yapıldığı Yıldan Önceki Yıla Ait Yıl Sonu Bilançosu Veya Eşdeğer Belgeleri;

A) İlgili Mevzuatı Uyarınca Bilançosunu Yayımlatma Zorunluluğu Olan İstekliler Yıl Sonu Bilançosunu Veya Bilançonun Gerekli Kriterlerin Sağlandığını Gösteren Bölümlerini,

B) İlgili Mevzuatı Uyarınca Bilançosunu Yayımlatma Zorunluluğu Olmayan İstekliler, Yıl Sonu Bilançosunu Veya Bilançonun Gerekli Kriterlerin Sağlandığını Gösteren Bölümlerini Ya Da Bu Kriterlerin Sağlandığını Göstermek Üzere Yeminli Mali Müşavir Veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Tarafından Standart Forma Uygun Olarak Düzenlenen Belgeyi Sunar.

Sunulan Bilanço Veya Eşdeğer Belgelerde;

A) Cari Oranın (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar) En Az 0,75 Olması,

B) Öz Kaynak Oranının (Öz Kaynaklar/ Toplam Aktif) En Az 0,15 Olması,

C) Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranının 0,50’den Küçük Olması, Yeterlik Kriterleridir Ve Bu Üç Kriter Birlikte Aranır.

Yukarıda Belirtilen Kriterleri Bir Önceki Yılda Sağlayamayanlar, Son Üç Yıla Kadar Olan Yılların Belgelerini Sunabilirler. Bu Takdirde Belgeleri Sunulan Yılların Parasal Tutarlarının Ortalaması Üzerinden Yeterlik Kriterlerinin Sağlanıp Sağlanmadığına Bakılır.

İhale Veya Son Başvuru Tarihi Yılın İlk Dört Ayında Olan İhalelerde, Bir Önceki Yıla Ait Belgelerini Sunmayanlar, İki Önceki Yıla Ait Belgelerini Sunabilirler. Bu Belgelerde, Yeterlik Kriterini Sağlayamayanlar İse İki Önceki Yılın Belgeleri İle Üç Önceki Ve Dört Önceki Yılın Belgelerini Sunabilirler. Bu Durumda, Belgeleri Sunulan Yılların Parasal Tutarlarının Ortalaması Üzerinden Yeterlik Kriterlerinin Sağlanıp Sağlanmadığına Bakılır.

4.2.2. İş Hacmini Gösteren Belgeler:

İsteklinin İhalenin Yapıldığı Yıldan Önceki Yıla Ait, Aşağıda Belirtilen Belgelerden Birini Sunması Yeterlidir;

A) Toplam Cirosunu Gösteren Gelir Tablosu,

B) Yapım İşleri Cirosunu Gösteren Belgeler,

İsteklinin Cirosunun Teklif Ettiği Bedelin % 25 İnden, Yapım İşleri Cirosunun İse Teklif Edilen Bedelin % 15 İnden Az Olmaması Gerekir. Bu Kriterlerden Herhangi Birini Sağlayan Ve Sağladığı Kritere İlişkin Belgeyi Sunan İstekli Yeterli Kabul Edilecektir.

Bu Kriterleri İhalenin Yapıldığı Yıldan Önceki Yıl İçin Sağlayamayanlar, İhalenin Yapıldığı Yıldan Önceki Yıldan Başlamak Üzere Birbirini Takip Eden Son Altı Yıla Kadarki Belgelerini Sunabilirler. Bu Takdirde, Belgeleri Sunulan Yılların Parasal Tutarlarının Ortalaması Üzerinden Yeterlik Kriterlerinin Sağlanıp Sağlanmadığına Bakılır.

İhale Veya Son Başvuru Tarihi Yılın İlk Dört Ayında Olan İhalelerde, Bir Önceki Yıla Ait Gelir Tablosunu Sunmayanlar Bakımından İki Önceki Yıl, İhalenin Yapıldığı Yıldan Bir Önceki Yıl Olarak Kabul Edilir. Bu Gelir Tablosu İtibariyle Yeterlik Şartının Sağlanamaması Halinde İse, İki Önceki Yıl, İhalenin Yapıldığı Yıldan Bir Önceki Yıl Olarak Kabul Edilmek Üzere Son Altı Yıla Kadarki Gelir Tabloları Sunulabilir Ve Bu Durumda Gelir Tabloları Sunulan Yılların Parasal Tutarlarının Ortalaması Üzerinden Yeterlik Kriterlerinin Sağlanıp Sağlanmadığına Bakılır.

4.3. Mesleki Ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler Ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri:

Son On Beş Yıl İçinde Bedel İçeren Bir Sözleşme Kapsamında Taahhüt Edilen Ve Teklif Edilen Bedelin % 80 Oranından Az Olmamak Üzere İhale Konusu İş Veya Benzer İşlere İlişkin İş Deneyimini Gösteren Belgeler.

4.4.Bu İhalede Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler Ve Benzer İşlere Denk Sayılacak Mühendislik Ve Mimarlık Bölümleri:

4.4.1. Bu İhalede Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler:

Bııı Grubu İşler

4.4.2. Benzer İşe Denk Sayılacak Mühendislik Veya Mimarlık Bölümleri:

İnşaat Mühendisi Veya Mimar

5.Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Sadece Fiyat Esasına Göre Belirlenecektir.

6. İhaleye Sadece Yerli İstekliler Katılabilecektir.

7. İhale Dokümanının Görülmesi:

7.1. İhale Dokümanı, İdarenin Adresinde Görülebilir.

7.2. İhaleye Teklif Verecek Olanların İhale Dokümanını Ekap Üzerinden E-İmza Kullanarak İndirmeleri Zorunludur.

8. Teklifler, İhale Tarih Ve Saatine Kadar Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü-Satın Alma Birimi Adresine Elden Teslim Edilebileceği Gibi, Aynı Adrese İadeli Taahhütlü Posta Vasıtasıyla Da Gönderilebilir.

9. İstekliler Tekliflerini, Anahtar Teslimi Götürü Bedel Üzerinden Verecektir. İhale Sonucu, Üzerine İhale Yapılan İstekliyle Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme İmzalanacaktır. Bu İhalede, İşin Tamamı İçin Teklif Verilecektir.

10. İstekliler Teklif Ettikleri Bedelin %3’ünden Az Olmamak Üzere Kendi Belirleyecekleri Tutarda Geçici Teminat Vereceklerdir.

11. Verilen Tekliflerin Geçerlilik Süresi, İhale Tarihinden İtibaren 120 (Yüz Yirmi) Takvim Günüdür.

12. Konsorsiyum Olarak İhaleye Teklif Verilemez.

13. Bu İhalede Elektronik Eksiltme Yapılmayacaktır.

14.Diğer Hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi Sınır Değerin Altında Olduğu Tespit Edilen İsteklilerin Teklifleri, Kanunun 38 İnci Maddesinde Öngörülen Açıklama İstenmeksizin Reddedilecektir.

 

banner487

 
Evde Pişirdim Aksaray Ev Yemekleri Ev Yemekleri Aksaray Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon Albatros Global tedarikçi portalı