Aksaray İli Merkez İlçe Muhtelif Mahallerde 5 Adet 20 'Şer M2 Prebafrik Muhtarlık Binaları, 1 Adet 10 M2 Prefabrik Çorba Evi, 1 Adet 42,65 M2 Betonarme Belediye Nikâh Salonuna Ek Bina Yapım İşi

Aksaray İli Merkez İlçe Muhtelif Mahallerde 5 Adet 20 'Şer M2 Prebafrik Muhtarlık Binaları, 1 Adet 10 M2 Prefabrik Çorba Evi, 1 Adet 42,65 M2 Betonarme Belediye Nikâh Salonuna Ek Bina Yapım İşi

Aksaray Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü

Aksaray İli Merkez İlçe Muhtelif  Mahallerde 5 Adet 20 'Şer M2 Prebafrik Muhtarlık Binaları, 1 Adet 10 M2 Prefabrik Çorba Evi, 1 Adet 42,65 M2 Betonarme Belediye Nikâh Salonuna Ek Bina Yapım İşi Yapım İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19 Uncu Maddesine Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. İhaleye İlişkin Ayrıntılı Bilgiler Aşağıda Yer Almaktadır.

İhale Kayıt Numarası: 2020/128414

1-İdarenin

A) Adresi: Ereğlikapı Mahallesi 7. Bulvar İpekyolu İş Merkezi No:100/B Kat:12 67 Aksaray Merkez/Aksaray

B) Telefon Ve Faks Numarası: 3822220323 - 3822220123

C) Elektronik Posta Adresi: Somuncubabaervah@Gmail.Com

Ç) İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi: Https://Ekap.Kik.Gov.Tr/Ekap/

2-İhale Konusu Yapım İşinin

A) Niteliği, Türü Ve Miktarı: 5 Adet 20' Şer M2 Prebafrik Muhtarlık Binası, 1 Adet 10 M2 Prefabrik Çorba Evi, 1 Adet 42,65 M2 Betonarme Belediye Nikah Salonu Ek Bina, Yapım İşi

Ayrıntılı Bilgiye Ekap’ta Yer Alan İhale Dokümanı İçinde Bulunan İdari Şartnameden Ulaşılabilir.

B) Yapılacağı Yer: Aksaray Belediye Sınırları İçinde

C) İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin İmzalandığı Tarihten İtibaren 5 Gün İçinde Yer Teslimi Yapılarak İşe Başlanacaktır.

Ç) İşin Süresi: Yer Tesliminden İtibaren 75 (Yetmiş Beş) Takvim Günüdür.

3- İhalenin

A) Yapılacağı Yer: Zincirli Mahallesi 44.Cadde (Mehmet Altınsoy ) No:55 Aksaray Belediyesi İhale Komisyon Odası Kat:1

B) Tarihi Ve Saati: 24.03.2020 - 10:30

4. İhaleye Katılabilme Şartları Ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:

4.1. İhaleye Katılma Şartları Ve İstenilen Belgeler:

4.1.2. Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren İmza Beyannamesi Veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek Kişi Olması Halinde, Noter Tasdikli İmza Beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel Kişi Olması Halinde, İlgisine Göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri Veya Kurucuları İle Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki Görevlileri Belirten Son Durumu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu Bilgilerin Tamamının Bir Ticaret Sicil Gazetesinde Bulunmaması Halinde, Bu Bilgilerin Tümünü Göstermek Üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri Veya Bu Hususları Gösteren Belgeler İle Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

4.1.3. Şekli Ve İçeriği İdari Şartnamede Belirlenen Teklif Mektubu.

4.1.4. Şekli Ve İçeriği İdari Şartnamede Belirlenen Geçici Teminat.

4.1.5ihale Konusu İşte İdarenin Onayı İle Alt Yüklenici Çalıştırılabilir. Ancak İşin Tamamı Alt Yüklenicilere Yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel Kişi Tarafından İş Deneyimi Göstermek Üzere Sunulan Belgenin, Tüzel Kişiliğin Yarısından Fazla Hissesine Sahip Ortağına Ait Olması Halinde, Ticaret Ve Sanayi Odası/Ticaret Odası Bünyesinde Bulunan Ticaret Sicil Memurlukları Veya Yeminli Mali Müşavir Ya Da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Tarafından İlk İlan Tarihinden Sonra Düzenlenen Ve Düzenlendiği Tarihten Geriye Doğru Son Bir Yıldır Kesintisiz Olarak Bu Şartın Korunduğunu Gösteren Belge.

4.2. Ekonomik Ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler Ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:

İdare Tarafından Ekonomik Ve Mali Yeterliğe İlişkin Kriter Belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki Ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler Ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri:

Son On Beş Yıl İçinde Bedel İçeren Bir Sözleşme Kapsamında Taahhüt Edilen Ve Teklif Edilen Bedelin % 50 Oranından Az Olmamak Üzere İhale Konusu İş Veya Benzer İşlere İlişkin İş Deneyimini Gösteren Belgeler.

4.4.Bu İhalede Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler Ve Benzer İşlere Denk Sayılacak Mühendislik Ve Mimarlık Bölümleri:

4.4.1. Bu İhalede Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grubları Tebliğde Yer Alan B Iıı Grubu İşler Benzer İş Olarak Değerlendirilecektir.

4.4.2. Benzer İşe Denk Sayılacak Mühendislik Veya Mimarlık Bölümleri:

Benzer İşe Denk Sayılacak Bölümler İnşaat Mühendisliği Bölümü Veya Mimarlık Bölümüdür.

5.Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Sadece Fiyat Esasına Göre Belirlenecektir.

6. İhaleye Sadece Yerli İstekliler Katılabilecektir.

7. İhale Dokümanının Görülmesi:

7.1. İhale Dokümanı, İdarenin Adresinde Görülebilir.

7.2. İhaleye Teklif Verecek Olanların İhale Dokümanını Ekap Üzerinden E-İmza Kullanarak İndirmeleri Zorunludur.

8. Teklifler, İhale Tarih Ve Saatine Kadar Zincirli Mahallesi 44.Cadde (Mehmet Altınsoy ) No:55 Aksaray Belediyesi İhale Komisyon Odası Kat:1 Adresine Elden Teslim Edilebileceği Gibi, Aynı Adrese İadeli Taahhütlü Posta Vasıtasıyla Da Gönderilebilir.

9. İstekliler Tekliflerini, Anahtar Teslimi Götürü Bedel Üzerinden Verecektir. İhale Sonucu, Üzerine İhale Yapılan İstekliyle Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme İmzalanacaktır. Bu İhalede, İşin Tamamı İçin Teklif Verilecektir.

10. İstekliler Teklif Ettikleri Bedelin %3’ünden Az Olmamak Üzere Kendi Belirleyecekleri Tutarda Geçici Teminat Vereceklerdir.

11. Verilen Tekliflerin Geçerlilik Süresi, İhale Tarihinden İtibaren 60 (Altmış) Takvim Günüdür.

12. Konsorsiyum Olarak İhaleye Teklif Verilemez.

13. Bu İhalede Elektronik Eksiltme Yapılmayacaktır.

14.Diğer Hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

İhale, Kanunun 38 İnci Maddesinde Öngörülen Açıklama İstenmeksizin Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Üzerinde Bırakılacaktır.

 

banner487

 
Evde Pişirdim Aksaray Ev Yemekleri Ev Yemekleri Aksaray Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon Albatros Global tedarikçi portalı